Reklamacje

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone kurierowi w momencie odbioru towaru. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem kuriera firmy przewoźniczej/spedycyjnej dostarczonej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Drukarnię. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

Reklamacje dotyczące jakości wykonywanych towarów/usług należy składać pisemnie (na adres Fortis M. Borowy s.j.  ul. Jana z Kolna 16, 65-014 Zielona Góra z dopiskiem-reklamacja) lub za pomocą poczty elektronicznej (na adres sklep@fortis.net.pl) w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania przesyłki.

Zleceniodawca ma obowiązek w terminie do 7 dni od zgłoszenia reklamacji przesłać całość reklamowanego towaru na adres Drukarni celem potwierdzenia wady. Reklamacje dotyczące jakości druku lub innych wad, w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

Zamawiający, poprzez dostarczenie materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia oświadcza, iż posiada uprawnienia do dysponowania dostarczonym projektem, wszelkimi znakami towarowymi oraz w żaden sposób nie narusza praw, w szczególności praw autorskich i wynalazczych osób trzecich. Zlecony projekt jest wolny od roszczeń osób trzecich.