Regulamin

 

Regulamin portalu sklep.fortis.net.pl

Z dn. 30.03.2019r

 

FORTIS M. Borowy Sp. J.

65-014 Zielona Góra ul Jana z Kolna 16

NIP: 9291665506

Regon: 971309079

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000371903

 

Postanowienia ogólne

 

Drukarnia FORTIS M. Borowy Sp. J., zwana dalej Wykonawcą świadczy usługi w zakresie wskazanym w każdorazowym zamówieniu.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy na platformie sklep.fortis.net pl

 

Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy Wykonawcą a Klientem, korzystającym z usług Drukarni FORTIS M. Borowy Sp. 1, zwanym dalej Zamawiającym.

 

Zobowiązania Wykonawcy

 

Drukarnia FORTIS M. Borowy Sp. J. zobowiązuje się do rzetelnego wykonania powierzonego zlecenia.

 

Terminy realizacji zleceń podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczy się od daty poinformowania Klienta przez Wykonawcę o fakcie przyjęcia zlecenia do realizacji. Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego przedpłaty na wskazane konto. Termin realizacji może ulec wydłużeniu ze względu na powstanie przeszkód natury technicznej lub innych niezależnych od Wykonawcy. Zakończenie terminu realizacji następuje w dniu poinformowania Klienta o możliwości odbioru lub przekazania zamówionego towaru firmie kurierskiej.

 

Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.

 

Zobowiązania Zamawiającego

 

Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie (w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich).

 

Zamawiający zobowiązuje się do dokładnego sprawdzenia projektów, wykonywanych na jego zlecenie przez Wykonawcę pod kątem merytorycznym jak również stylistyczno-ortograficznym.

 

Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Drukarni jest założenie konta na portalu sklep.fortis.net.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail. Założenie i posiadanie konta na Portalu oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

 

Zasady technologiczne

 

Surowce wykorzystywane do produkcji materiałów reklamowych są każdorazowo opisane w konfiguratorze zamówienia.

Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby sprawdzić poprawność przygotowanych plików. Sprawdzenie plików nie obejmuje sprawdzenia poprawności tekstów, obiektów OLE oraz jakości i trybu map bitowych. Wykonawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia drobnych poprawek w celu jak najlepszego wykonania powierzonego zlecenia (odsunięcie tekstów od linii cięcia, dołożenie sztucznych spadów itp.) Obiekty umieszczone wewnątrz projektów, powinny być osadzone w sposób umożliwiający obrót całego projektu o 90 lub 180 stopni. Efekty typu cień, soczewka, przejścia tonalne itp. powinny być zamienione na mapy bitowe. W przypadku osadzenia w projekcie obiektów RGB kolorystyka wydruku może odbiegać od podglądu ekranowego. Czarne teksty powinny być zdefiniowane jako 100% K.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Klienta a gotowym produktem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony przez Klienta wzorzec wykonany techniką analogową (Matchprint, Cromalin). Przed złożeniem zamówienia Klient powinien poinformować Wykonawcę o chęci przesłania wzorca analogowego. Wykonawca nie gwarantuje identycznego nasycenia kolorów przy wznowieniach prac, drukowanych z tego samego wzoru. Wykonawca zastrzega, iż wymiar zamawianych produktów może odbiegać od podanego do 2mm. Wykonawca zastrzega, iż ilość otrzymanych produktów może się różnić +/- 2% od ilości zamawianej.

 

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.

 

Faktury i płatności

 

Po złożeniu zamówienia istnieje możliwość jego anulowania tylko wtedy, gdy pliki nie zostały jeszcze przekazane do druku. Wniosek o wycofanie zlecenia przez Zamawiającego winien być składany na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej z adresu, z którego zostało złożone zamówienie.

Faktury za wykonaną usługę wystawiane są najpóźniej siódmego dnia po jej wykonaniu. Odbiorcą (płatnikiem) faktury jest Zamawiający, chyba że dane przesłane do faktury VAT stanowią inaczej. Zamawiający dokonuje płatności gotówką przy odbiorze przesyłki, bądź poprzez dokonanie przedpłaty na konto Wykonawcy przed wysyłką zamówienia, jak także przez system Payu. Możliwa jest także płatność w siedzibie firmy przy odbiorze zamówienia.

 

Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

 

Klient, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, najdalej w ciągu14 dni roboczych otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie Drukarnia musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. Wspomniane koszty wynoszą 5% wartości zamówienia. Drukarnia wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość Zlecenia.

 

Czas realizacji oraz dostarczenie zrealizowanych zamówień

 

Podawany czas realizacji jest czasem orientacyjnym. Podany termin może zostać skrócony w przypadku małej ilości realizowanych zamówień. Czas realizacji może się wydłużyć w przypadku zdarzeń niezależnych od Drukarni (przerwa w dostawie prądu, awaria maszyny, inne), o czym Zamawiający jest informowany niezwłocznie po zaistnieniu takiego zdarzenia.

 

Towar wysyłamy za pośrednictwem firm kurierskich.

 

Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie Drukarni.

 

Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru przesyłki. Odbiorca przesyłki zobowiązany jest do sporządzenia protokół reklamacyjnego z udziałem przedstawiciela (osoby doręczającej) firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Wykonawcę.

 

Reklamacje

 

Reklamacje dotyczące niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej na adres mailowy sklep@fortis.net.pl w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przesyłki lub odebrania towaru.

Na żądanie pracownika Drukarni FORTIS M. Borowy Sp. J. Zamawiający powinien odesłać cały nakład na wskazany adres na koszt Zamawiającego. W przypadku nie otrzymania całości nakładu reklamacje rozpatrywane będą negatywnie.

Jeżeli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem wzorca wykonanego techniką analogową (Matchprint, Cromalin).

 

Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Drukarnia dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni. Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia: a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm, b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm, c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm, d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm, e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej. f) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm

 

Reklamacją nie są objęte przypadkowe zanieczyszczenie bądź plama do 1% powierzchni produktu.

 

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia. Po rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego o sposobie jej rozwiązania.

W przypadku uzasadnionej reklamacji odpowiedź finansowa Wykonawcy za powstałe błędy nie przekracza wartości błędnie wykonanego zlecenia. Koszt ponownego dostarczenia przesyłki do Zamawiającego w całości zostanie pokryty przez Wykonawcę.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@fortis.net.pl Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

 

Polityka prywatności

 

Drukarnia FORTIS M. Borowy Sp. J. zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o zmianach w ofercie oraz działań marketingowych.

Własność intelektualna Klienta zawarta w plikach przesłanych do Wykonawcy jest chroniona przed dostępem osób trzecich przez czas nieokreślony. Pliki zostaną trwale usunięte na wyraźną prośbę Klienta.

 

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, Administrator informuje

Na swojej stronie internetowej w zakładce o Polityce prywatności https://www.fortis.net.pl/Polityka-Prywatnosci o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.fortis.net.pl sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

 

Postanowienia końcowe

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 17.12.2018 i obowiązuje do momentu publikacji nowego regulaminu.

 

Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204).

 

Towar opłacony i nieodebrany w terminie 30 dni ulega trwałemu zniszczeniu. Wykonawca nie ma obowiązku przechowywania go w swoim magazynie.

 

Wszelkie ustalenia między stronami wymagają formy pisemnej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

 

Zleceniobiorca przyjmuje zobowiązanie w zakresie objętej umową.

 

Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni Fortis M.Borowy Sp.J.

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.